Postępowanie rekrutacyjne

 

 

UWAGA RODZICE!

Zamieszczamy poniżej Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kępno.

 

 

Rekrutacja nowych dzieci będzie przeprowadzana elektronicznie.

Adres strony:

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

 

dostęp do strony w dniu 10.03.2020r od godz 8.00

 

 

 

Harmonogram

L.p.

Rodzaj czynności

termin

 

1.

Składanie pisemnej deklaracji potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko aktualnie uczęszcza.

26.02.2020 – 2.03.2020 r

 

2.

Złożenie wniosku  drogą elektroniczną :

Rodzaj termin TTerw postępowaniu rekrutacyjnym czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym :

10.03.2020 do 23.03.2020

Termin w postępowaniu uzupełniającym:

11.05.2020 do 18.05.2020

3.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym :

10.03.2020 do 25.03.2020r

Termin w postępowaniu uzupełniającym:

11.05.2020 do 19.05.2020r

4.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym :

17.04.2020r

Termin w postępowaniu uzupełniającym:   8.06.2020r

 

5.

Potwierdzenie woli w formie pisemnej przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym :

20.04.2020r do 23.04.2020r

Termin w postępowaniu uzupełniającym:

8.06.2020r do 10.06.2020r

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym :

24.04.2020r

Termin w postępowaniu uzupełniającym:

15.06.2020r

 

Podstawa Prawna: Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. ( załącznik Nr 1)

Kryteria postępowania rekrutacyjnego

I etap

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Kępno  niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja po weryfikacji wniosków   w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustawowe tj.:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Podstawa Prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. art. 131, ust. 2

II etap

kryteria lokalne:

1. Zadeklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu 8 godzin dziennie i więcej – 4 punkty;

2. Kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzony jest nabór, do żłobka znajdującego się pod tym samym adresem, co przedszkole, do którego kandyduje – 35 punktów;

3. Rodzeństwo kandydata:

a) kandyduje lub będzie kontynuować naukę w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu do którego o przyjęcie ubiega się kandydat, lub

b) będzie kontynuować opiekę w żłobku znajdującym się pod tym samym adresem, co przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 23 punkty;

4.  Do przedszkola kandyduje dziecko, które kończy 6 lat w roku kalendarzowym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja – 15 punktów;

5.   Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole, do którego kandyduje  - 11 punktów;

6.   Odprowadzanie przez rodziców/opiekunów prawnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno  - 12 punktów.

 

Podstawa prawna: Uchwała nr L/376/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018r. ( załącznik Nr 2)