Rekrutacja

  • PDFDrukujEmail

 

UWAGA !!!

 

Informujemy rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2016/17, że w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno   – ul. Ratuszowa 1(Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich), będzie możliwość  skorzystania z komputera w celu dokonania elektronicznego zarejestrowania dziecka w naborze  do przedszkoli samorządowych. Ponadto informujemy, że przedszkole służy Państwu także pomocą w zakresie rekrutacji.

 

 

 

Adres strony internetowej dla rodziców:

www.kepno.przedszkola.vnabor.pl


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W KĘPNIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Informujemy rodziców , iż od dnia 16.02.2016r. do 19.02.2016r. będą wydawane deklaracje  potwierdzenia woli kontynuowania wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola.

Poniżej zamieszczamy:

1. Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie postępowania rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017.

2. Uchwała Nr XX/141/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Kępno.

Ponadto informujemy, iż rekrutacja nowych dzieci będzie przeprowadzana elektronicznie.

  

UCHWAŁA NR XX/142/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępno i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 20 e ust.3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64), Rada Miejska w Kępnie uchwala, co następuje: m. Ustala się kryteria przyjmowania kandydatów do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest GminaKępno i ich wartość punktową na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: 1) posiadanie przez kandydata rodzeństwa w szkole podstawowej lub gimnazjum, do których składany jest wniosek - 5 pkt; 2) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kępno - 4 pkt; 3) uczęszczanie przez kandydata do innej formy wychowania przedszkolnego, przedszkola lub szkoły podstawowej na terenie GminyKępno - 3 pkt; 4) zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów kandydata u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum - 1 pkt. §2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w§ 1 pkt. 1-4 są: 1) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum do których jest składany wniosek; 2) oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu przez niego do przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonej przez GminaKępno; 3) oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu przez niego do innej formy wychowania przedszkolnego, przedszkola lub szkoły podstawowej na terenie GminyKępno; 4) oświadczenie co najmniej jednego z rodziców kandydata o zatrudnieniu u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum. §3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. §4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i GminyKępno. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY XX/142/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępno i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 7 ze zm.) wprowadziła nowe zasady przyjęć do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Po dwuletnim okresie przejściowym rada gminy jako organ prowadzący została zobowiązana do określenia kryteriów rekrutacji do w/w placówek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały jest zasadne.

 

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 stycznia 2016r

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym Na podstawie § 14 ust. 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) zarządza się, co następuje : § 1 Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępno, dla roku szkolnego 2016/2017, zawierający następujące terminy dokonywania czynności określonych w Ip. 3-7 załącznika nr 1 do rozporządzenia przywołanego w pod,stavvie prawnej niniejszego zarządzenia : 1) złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym : a) termin w postępowaniu rekrutacyjnym - od dnia 01.03.2016 r. do dnia 18.03.2016 r., b) termin w postępowaniu uzupełniającym - od dnia 11.04.2016 r. do dnia 13.04.2016 r. 2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej ibrmy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o któiych mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty : a) termin w postępowaniu rekrutacyjnym - od dnia 24.03.2016 r., b) termin w postępowaniu uzupełniającym - do dnia 19.04.2016 r., 3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych : a) termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do dnia 01.04.2016 r., b) termin w postępowaniu uzupełniającym - do dnia 05.05.2016 r., 4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia : a) termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do dnia 05.04.2016 r., b) termin w postępowaniu uzupełniającym - do dnia 09.05.2016 r., 5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych : a) termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do dnia 08.04.2016 r., b) termin w postępowaniu uzupełniającym - do dnia 12.05.2016 r. § 2 Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępno, dla roku szkolnego 2016/2017, zawierający następujące terminy dokonywania czynności określonych w Ip. 5-13 załącznika nr 2 do rozporządzenia przywołanego w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia : 1) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym : a) termin w postępowaniu rekrutacyjnym - od dnia 01.03.2016 r. do dnia 18.03.2016 r., b) termin w postępowaniu uzupełniającym - od dnia 11.04.2016 r. do dnia 13.04.2016 r. 2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków łub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty : a) termin w postępowaniu rekimtacyjnym - do dnia 24.03.2016 r., b) termin w postępowaniu uzupełniającym - do dnia 19.04.2016 r., 3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych : a) termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do dnia 01.04.2016 r., b) termin w postępowaniu uzupełniającym - do dnia 05,05.2016 r., 4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia : a) termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do dnia 05.04.2016 r., b) termin w postępowaniu uzupełniającym - do dnia 9.05.2016 r., 5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych : a) termin w postępowaniu rekrutacyjnym - do dnia 08.04.2016 r., b) termin w postępowaniu uzupełniającym - do dnia 31.08.2016 r. 1. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kępno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, a także tablicach ogłoszeń przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Galeria Przedszkola

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: +48 696 061 343
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools