Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 • PDFDrukujEmail

 

Kępno, dnia 12 sierpnia 2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Żłobku Miejskim w Kępnie,

ul. Ks. P. Wawrzyniaka 40, 63-600 Kępno

Główny księgowyDyrektor Żłobka Miejskiego w Kępnie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nabór został nierozstrzygnięty, ponieważ nie zgłosił się żaden kandydat.

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kępnie

 

/-/ mgr Maria Boryczka

 

 

 

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kępnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1. Stanowisko pracy: Główny Księgowy 1. Warunki pracy:

 1. miejsce pracy : Żłobek Miejski w Kępnie, ul Ks. P. Wawrzyniaka 40, 63-600 Kępno

 2. wymiar zatrudniania: 1 etat

 3. rodzaj umowy : umowa o pracę

 4. określenie warunków pracy : praca o charakterze biurowym z wykorzystaniem monitora ekranowego, w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, możliwość oddelegowania pracownika poza miejsce wykonywania pracy : konferencje, szkolenie narady. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 1. Wymagania niezbędne :

Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych :

 1. Posiada obywatelstwo polskie.

 2. Posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

 4. Posiada nieposzlakowaną opinie.

 5. Posiada znajomość j. polskiego w mowie i piśmie w stopniu koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

 6. Spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów. 1. Wymagania dodatkowe :

 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ubezpieczeń społecznych i prawa pracy a także przepisów dotyczących przedszkoli i żłobków.

 2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych zwłaszcza w jednostce oświatowej.

 3. Biegła obsługa komputera , mile widziana znajomość programów PŁATNIK oraz VULCAN.

 4. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność , odporność na stres, umiejętność pracy w zespole. 1. Zakres zadań :

 1. Pełnienie funkcji głównego księgowego dla przeszkoli i żłobków, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępno.

 2. Prowadzenie rachunkowości, wykonywanie zadań z zakresu obsługi finansowo-księgowej podległych jednostek.

 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie kontroli rzetelności i kompletności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi podległych jednostek budżetowych, sporządzanie przelewów drogą elektroniczną.

 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych, sporządzanie planów finansowych oraz analiz i sprawozdań na potrzeby dyrektorów podległych jednostek i organu prowadzącego. 1. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV z opisem przebiegu pracy zawodowej (podpisane odręcznie).

 2. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów (podpisany odręcznie) – załącznik nr 1.

 3. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 5. Podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 6. Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 7. Podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ( kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego).

 8. Podpisane odręcznie oświadczenie o nietoczącym się wobec kandydata postępowaniu karnym.

 9. Opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

 10. Podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym na wolne stanowisko kierownicze w Żłobku Miejskim w Kępnie. – załącznik nr 2. 1. Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko – główny księgowy” z podanym adresem zwrotnym należy przesłać pocztą na adres:

Żłobek Miejski w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 40, 63-600 Kępno”.

Termin składania dokumentów upływa 11 sierpnia 2021r., decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Żłobka Miejskiego w Kępnie. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 1. Dodatkowe informacje :

 1. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7.

 2. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest numer telefonu i adres e-mail .

 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno (http://bip.kepno.pl/?c=10163) w zakładce wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych/ nabór na wolne stanowiska pracy, na stronie internetowej żłobka oraz na tablicy ogłoszeń żłobka.

 5. Kandydat wyłoniony do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy w wyniku naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kępnie

 

/-/ mgr Maria Boryczka

 

Do pobrania:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 
 1. ABY POBRAĆ PLIK, PROSZĘ KLIKNĄĆ TUTAJ

 

Galeria Przedszkola

Kontakt

Przedszkole Samorządowe nr2
ul. Ks. Wawrzyniaka 40
63-600 Kępno
Tel: +48 696 061 343
Email: przedszkole.nr2.wkepnie@wp.pl

HomeNABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Layout setting

Direction

Menu style

Theme color

User tools